Overerfbare armoede in Drents-Groningse veenkoloniën

Kennisgemaakt in hometown Hoogeveen met de mensen van het netwerk Alliantie van Kracht. Ik heb contact gezocht omdat in het Drents-Groningse veenkoloniale gebied zo’n 14.000 gezinnen in armoede leven, vaak generatie op generatie. Goed om te spreken over hoe de alliantie deze gezinnen uit de vicieuze cirkel van overerfbare armoede wil halen. Het netwerk bestaat uit organisaties in de sectoren Wonen, Welzijn en Zorg, gemeenten en kennisinstellingen.

Goed om te horen dat er concrete doelen zijn gesteld en een meerjarig plan is opgezet. Nu schort het vaak op te veel korte termijn acties, de aanpak vergt een goede samenwerking, lange adem en structurele / fundamentele acties!